ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556(จังหวัดนครพนม - มุกดาหาร)

รายการ รายชื่อนักเรียน รางวัล
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

นายชนาทิป  หอมทรัพย์

เหรียญเงิน

นายเจษฏาพร  สิงห์สถิตย์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

เด็กชายตระการ เสนารินทร์

เหรียญเงิน

เด็กชายยุทธชัย คลังนาค