ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558  ณ จังหวัดสุรินทร์ 
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเภท

รายชื่อนักเรียน

รางวัล

การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
 นายกัมปนาท  เพียรวิทยา
ทอง
 นางสาวผกาวัลย์  เขจรสิทธิ์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
 เด็กชายณัฐปกรณ์  จันโทมา รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เด็กชายธนกร  วลีเจริญพงษ์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
นายชนาทิป  หอมทรัพย์ เงิน
นายเจษฏาพร  สิงห์สถิตย์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ม.1-ม.3
เด็กหญิงกิตติภรณ์  สุวรรณโชติ ทอง
 เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมโน
ารแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
เด็กชายสัญญา  จันทร์เทศ ทอง
 เด็กหญิงอรวรรณ  สิงห์สถิตย์
การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
นางสาวปิยวรรณ  เนธิบุตร ทอง
นางสาววรรณวิภา  จำปาจวบ