ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประเภท

รายชื่อนักเรียน

รางวัล

การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

นางสาววรดา  สิทธิมงคล

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
(เหรียญทอง)

นางสาวอักษรสวรรค์  ศรีธรรมมา

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ม.1-ม.3

 เด็กหญิงกิตติภรณ์  สุวรรณโชติ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
(เหรียญทอง)

เด็กชายศุภวิชญ์  อู่อรุณ

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

เด็กชายยุทธิชัย  คลังนาค

เงิน

เด็กชายณัฐปกรณ์   จันโทมา

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

นายชนาทิป  หอมทรัพย์


ทอง

นายเจษฏาพร  สิงห์สถิตย์

การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

เด็กหญิงพรทิพย์  จันทะศรี ทอง
นางสาววรรณวิภา  จำปาจวบ

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

นายกัมปนาท  เพียรวิทยา ทองแดง
 นายนัสธนันท์  วังคำ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

 นางสาวดวงเดือน  ขำวิไล
ทอง
นางสาววราภรณ์  โสประดิษฐ์
 นางสาวสุธิดา  ลือชา