ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประเภท

รายชื่อนักเรียน

รางวัล

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ม.1-ม.3

นางสาวกัญญาณัฐ  สุทธิ

เงิน

นางสาวชลนภา  ฤทธิศักดิ์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ม.1-ม.3

เด็กหญิงวรัญชฎา  เชื้อบุญมี

ทองแดง

เด็กหญิงกัญญรัตน์  เนตรแสงศรี

การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
ม.4-ม.6

นางสาววราลี  โสประดิษฐ์

ทองแดง 

นายภาคภูมิ  ดีบุรี

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ม.4-ม.6

นางสาวธัญญารัตน์  สุทธิ


ทองแดง

 

นายนิมิตร  คำสมัคร

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร
์ ม.1-ม.3

 นางสาวกมลชนก  ทูลพุทธา

ทองแดง

นายณัสธนันท์  วังคำ

 เด็กหญิงดวงเดือน  ขำวิไล