ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2553 (จังหวัดอุดรธานี)

รายการ รายชื่อนักเรียน รางวัล

การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-6

นายภาคภูมิ ดีบุรี

เหรียญเงิน

นายณัฐดนัย อัมวรรณ์

การตัดต่อภาพยนต์

นายทศพร สุขเสริม

เหรียญเงิน

นางสาวโชติรส พรหมรักษา

การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor

นายภาคภูมิ ดีบุรี

เหรียญทองแดง

นางสาวจิตติมา สิงห์สถิตย์