ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2552 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประเภท

รายชื่อนักเรียน

รางวัล

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.4-6

นายสุขสันต์ ละม่อมพร้อม

เหรียญทอง

นางสาวอรณี เหมสุทธิ

การสร้างเว็บเพจด้วย Text Editor ม.4-6

นางสาวอชิรญา ลาดเงิน

เหรียญทอง

นายทศพร สุขเสริม

การสร้างเว็บเพจด้วย Web Editor ม.4-6

นางสาวเพ็ญตะวัน วังคีรี

เหรียญเงิน

นายณัฐดนัย อัมวรรณ์

การสร้างเว็บเพจด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูป
ประเภท CMS ม.1-3

นายภาคภูมิ ดีบุรี

เหรียญทองแดง

นายศักดิ์ชัย ศรีวัฒนะ