นฤชิต แววศรีผ่อง,วิเชียร วีสุงเร .การใช้โปรแกรม macromedia Dreamweaver 8 .พิมพ์ครั้งที่ 1 มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด.2550
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.การสร้างเว็บเพจ(ด้วย Dreamweaver).กรุงเทพฯ:ซัคเซส มีเดีย,2550ณัชติพงศ์ อูทอง. การสร้างเว็บเพจ (ภาษาHTML). พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด. 2549.พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร,พันธุ์รวี วรสิทธิกุล.ออกแบบสร้างโปรโมท website Step by Step.พิมพ์ครั้งที่ 1 ซัคเซส มีเดีย,2547
ประภาพร ช่างไม้ . สร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver MX 2004 .พิมพ์ครั้งที่ 1 ไอเดีย อินโพ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด,2548