การเป็นวิทยากร/เผยแพร่ผลงานเพื่อส่วนรวม  


ลำดับที่

รายการวิทยากร/
เผยแพร่ผลงาน

ผู้จัด/สถานที่

จำนวนผู้รับบริการ

1

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แลการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้

-วันที่  18-20  มิถุนายน  2553
-โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ครูโรงเรียนในฝันรุ่น 1,2,3  
จำนวน 100 คน

2

การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ประจำปี 2553

- วันที่  31 พ.ค -5 มิ.ย 2553 
(ณ  โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา)

ครูสังกัด สพท.ลย.3 

3

การบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอน

-วันที่ 7-11 มิ.ย 2553 
และวันที่ 14-18 มิ.ย 2553 
(ณ  โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา)

ครูสังกัด สพท.ลย.3  

 

 การเป็นวิทยากร/เผยแพร่ผลงานเพื่อส่วนรวม

ลำดับที่

รายชื่อรายการประชุม  อมรมฯ

วันที่

ผู้จัด

เอกสารอ้างอิง

1.

ประชุมคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขต
ตรวจราชการ(Roving Team)

2-4 พ.ค. 2553

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือราชการ/
คำสั่ง

2.

การบริหารจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Moodle

21-23  มิถุนายน 2553

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เกียรติบัตร

3.

การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์นวัตกรรม
โรงเรียนในฝัน

7-10 ก.ค 2553

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือราชการ/
คำสั่ง

4.

อบรมบริการวิชาการเรื่องการพัฒนาบุคลากร
การสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

26-30 ก.ค.2553

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือราชการ/
คำสั่ง

5.

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-filing) สำหรับ สพป.กทม
และ สพม.

26-27 ต.ค 2553

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือราชการ/
คำสั่ง

6.

การประชุมสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการ
(Symposium) โรงเรียนในฝัน

20-21 ส.ค 2553

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือราชการ/
คำสั่ง

6. 

การอบรมหลักสูตร”หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบใหม่และเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ”

31 ส.ค.– 1 ก.ย. 2553

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วุฒิบัตร

7.

การประชุมพัฒนาครูเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

20-21 ธ.ค. 2553

สพป.ลย.3

หนังสือราชการ/
คำสั่ง

8

การอบรมสัมมนาเลขาศูนย์พัฒนาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนในฝัน

22-26 ก.พ.2554

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือราชการ/
คำสั่ง

9

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บไซต์
์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

10 มี.ค 2554

สพม.19

คำสั่ง