ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
 
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
รายการ รายชื่อนักเรียน รางวัล
การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ Webpage
ประเภท Web Editor ม.4-6
นางสาววรดา สิทธิมงคล รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง)
นางสาวอักษรสวรรค์ ศรีธรมมา
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ม.1-3
เด็กหญิงกิตติภรณ์ สุวรรณโชติ เหรียญทอง
เด็กชายศุภวิชญ์  อู่อรุณ
 
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559
รายการ รายชื่อนักเรียน รางวัล
การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ Webpage
ประเภท Text Editor ม.4-6
นายกัปนาท เพียรวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2
(เหรียญทอง)
นางสาวผกาวัลย์ เขจรสิทธิ์
การแข่งขันการสร้างออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3
เด็กชายณัฐปกรณ์ จันโทมา เหรียญทองแดง
เด็กชายธนกร  วลีเจริญพงษ์