ชื่อ-สกุล นายธงชัย รักษามั่น 
อายุ 43 ปี 
อายุราชการ 20 ปี 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ 61054
สถานศึกษา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
ตำบล ด่านซ้าย อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ติดต่อครูผู้สอน 
thraksaman@gmail.com
th_raksaman@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สถาบัน

ปีการศึกษา

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์) คุรุทายาท

ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

2538

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ร.ร.พระแสงวิทยา

2534

มัธยมศึกษาตอนต้น

ร.ร.พระแสงวิทยา

2531

ประวัติการทำงาน

สถานศึกษา

ตำแหน่ง

พ.ศ.

ร.ร.ควนโดนวิทยา

อ.1 ระดับ 3

17 กันยายน 2539

ร.ร.ยูงทองพิทยาคม

อ.1 ระดับ 5

15  กรกฎาคม 2542

ร.ร.เชียงกลมวิทยา

ครู ค.ศ.2

15 พฤษภาคม 2544

ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา ครู ค.ศ.2 31  กรกฎาคม 2549
ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา ครู ค.ศ.3 26 สิงหาคม 2556

 

ปฏิบัติหน้าที่สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชา ง31201 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
รายวิชา ง30209 การสร้างเว็บเพจ ม.6
รายวิชา ง30208 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ม.5
รายวิชา ง30211 ภาษา HTML ม.4
รายวิชา ง30204 การนำเสนอแบบสื่อประสม ม.5