วิชา การสร้างเว็บเพจ
 รหัสวิชา ง30209 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 เวลา  40 ชั่วโมง  จำนวน 1  หน่วยกิต
             ศึกษา   วิเคราะห์    ฝึกปฏิบัติ     เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ   ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 
                 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ  ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น,กระบวนการพัฒนาเว็บเพจ หลักการออกแบบเว็บเพจ, โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ,  เริ่มต้นสร้างเว็บเพจ, การใช้ข้อความในเว็บเพจ,  การใช้ภาพกราฟิกในเว็บเพจ,   การใช้ตารางในเว็บเพจ, การเชื่อมโยงเว็บเพจ, การจัดแบ่งเว็บเพจด้วยเฟรมเซต, การสร้างเลเยอร์,  การสร้างฟอร์ม,  การใช้มัลติมีเดียบนเว็บเพจ, และการอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเตอร์เน็ต 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะในการปฏิบัติงาน   สามารถสร้างเว็บเพจเผยแพร่ข้อมูลสู่อินเตอร์เน็ต หรือประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยี  
                  การวัดและประเมินผลใช้วิธีที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง 


ผลการเรียนรู้
1.  อธิบายลักษณะทั่วไปของอินเทอร์เน็ตได้
2.  อธิบายกระบวนการพัฒนาเว็บเพจได้
3.  อธิบายหลักการและออกแบบเว็บเพจได้ 
4.  มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver 8
5.  สามารถเริ่มต้นสร้างเว็บเพจได้ 
6.  มีความรู้และทักษะในการใช้ข้อความสร้างเว็บเพจ 
7.  มีความรู้เกี่ยวกับกราฟิกและสามารถปรับแต่งภาพกราฟิกใช้บนเว็บเพจได้
8.  มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้ตารางในเว็บเพจ 
9.  มีความรู้และทักษะในการเชื่อมโยงเว็บเพจแบบต่าง ๆ ได้  
10. มีความรู้และทักษะในการจัดแบ่งเว็บเพจด้วยเฟรมเซต 
11. มีความรู้และทักษะในการสร้างเลเยอร์ 
12. มีความรู้และทักษะในการสร้างมัลติมีเดียบนเว็บเพจ 
13. มีความรู้และทักษะในการอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเตอร์เน็ต  
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้