เริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1. นักเรียน เปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมา โดยการดับเบิลคลิกที่ไอคอนhttp://kruthong.ssrw.ac.th/images/learn1_clip_image001.jpg  
บนเดสก์ทอป (Desktop)

2. นักเรียนพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://kruthong.ssrw.ac.th  ที่ address bar

http://kruthong.ssrw.ac.th/images/toolbar1.jpg

3. จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

   http://kruthong.ssrw.ac.th/images/111.jpg
3.1.ศึกษาคำแนะนำในการเรียน
3.2 ศึกษาคุ่มือการเรียน
3.3 ศึกษาคำอธิบายรายวิชา
3.4 เข้าสู่บทเรียน 
3.5 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อและรหัสผ่านที่นักเรียนสมัคร
    http://kruthong.ssrw.ac.th/images/a23.jpg
3.6 เลือกเรียนในรายวิชา การสร้างเว็บเพจ
3.7 ปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนจนจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้