1.เปิด Browser  ที่ URL::  http://kruthong.ssrw.ac.th
2.เลือกเมนูเข้าสู่บทเรียน
3.สมัครสมาชิกใหม่ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ สำหรับนักเรียนที่สมัครสมาชิกแล้วตามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่กำหนด เช่น
ชื่อผู้ใช้ ssrw รหัสผ่าน Ssrw@2501
4.เลือกรายวิชาเรียน
5.อ่านคำแนะนำการเรียนรู้  เพื่อจะได้ทราบขั้นตอนและวิธีการเรียนรู้
6.ศึกษาผลการเรียนรู้    เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าต้องเรียนอะไรและ
เมื่อเรียนจบจะได้ประเมินตนเอง
 ว่าบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ตั้ง ไว้หรือไม่
7.เข้าสู่บทเรียน  เพื่อศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนด
โดยคลิกหัวข้อที่ต้องศึกษาไปตามลำดับ ดังนี้ 
             7.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน   เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน  ถ้าเรื่องใดที่ยังไม่ทราบ  ผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหามากเป็นพิเศษ และเพื่อใช้เปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียน  
             7.2
ศึกษาเนื้อหาบทเรียน   ตามที่กำหนดไว้  ซึ่งผู้เรียนจะมีเวลาใน
การศึกษาได้ไม่จำกัด
             7.3 ปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน  โดยการทำแบบฝึกหัด ใบงาน-กิจกรรมที่กำหนดไว้ในบทเรียน  ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ฝึกปฏิบัติ  ส่งงานทางระบบบทเรียน , อีเมล์และเว็บบอร์ด  ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้
              7.4 ทำแบบทดสอบหลังเรียน   เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน หากผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  คือ ร้อยละ 60  ผู้เรียนควรกลับมาศึกษาบทเรียนอีกครั้ง
8.เข้า Link เว็บไซต์ที่น่าสนใจและอื่นๆ  เพื่อเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือข้อมูลต่างๆ